ASSEGURANÇA BÀSICA PREVISORA (INCORPORADA EN QUOTA SINDICAL)

La forma de contractació és enviant un email al sap-pl@sap-pl.cat o bé trucant a la seu central del SAP-PL extensió 3 (administració).
Aquesta pòlissa té les millors cobertures negociades específicament pels nostres afiliats/des, consulteu la resta d’assegurances  si cobreixen:

EXTRACTE CONDICIONS GENERALS I PARTICULARS PÒLISSA PREVISORA GENERAL

Hem renovat la pòlissa BÀSICA fins al 15 de gener del 2017 i hem mantingut la franquícia només als dos primers dies.
  • El fet de no cobrir els dos primers dies i fer-ho del 3r fins al 20è amb una indemnització de 16 euros diaris (288 euros per 20 dies de baixa) amb un límit de 38 dies de baixa, ens possibilita poder continuar oferint aquest producte sense que suposi un augment del preu.
SAP-PL ha apostat per una assegurança que cobreixi les baixes, que sigui solidària i que alhora compleixi amb la seva funció, és a dir, que indemnitzi els sinistres.
Actualment s’ha obert un mercat on les asseguradores estan oferint productes que poden semblar més atractius en quant a prestacions, però que tenen una solvència tècnica més que qüestionable i per això SAP-PL ha decidit  incorporar-la en quota, apostant per un producte, potser no tant atractiu però més segur.

EL PROTOCOL A SEGUIR EN CAS DE BAIXA ÉS:

TRAMITACIÓ DE BAIXES NO LABORALS ASSEGURANÇA BÀSICA PREVISORA
En  cas d’ocurrència d’un sinistre garantit per aquesta pòlissa, el assegurat  té l’obligació de comunicar a la correduria la baixaEN UN TERMINI MÀXIM DE 7 DIES. Tot i no disposar en aquell moment de l’alta mèdica.
Totes les comunicacions i la documentació relativa a les baixes mèdiques s’enviarà sempre;
Per contactar amb la correduria PontGrup:
Al núm de telf. 95 138 63 28 O al correu electrònic  fepol@pontgrup.com
657 000 409
En tot cas, com que hi ha companys i companyes que busquen alternatives que cobreixin les prestacions perdudes des del primer dia, per ser afiliats al SAP-PL podeu contractar-la a nivell individual.

ASSEGURANÇA  AMPLIADA DKV

També podeu contractar de forma individual es una de les dues pòlisses de l’asseguradora DKV que estarà en vigor a partir del 1 de gener  fins el 31 de desembre de 2017, que  cobrirà els tres primers dies de baixa.

OPCIÓ   A                                                       OPCIÓ  B

Quota 83,12€ (Rebut únic anual) 99,74€  (Rebut únic anual)
Cobertura 1er i 3r dia. 35€ dia 42 € dia
Cobertura 4t al 20è dia 17€ dia 21€ dia
Límits de dies any d’indemnització Sense límits Sense límits
Condicions més importants de les pòlisses Cobreix preexistèncias, a excepció de Transplants de organs, cardiopatía isquémica, patología de la columna vertebral, diabetes…Cobreix algies amb probes diagnostiques complementaries. Consultar les condicions particulars. Cobreix preexistèncias, a excepció de Transplants de organs, cardiopatía isquémica, patología de la columna vertebral, diabetes… Cobreix algies amb probes diagnostiques complementaries. Consultar les condicions particulars.
 

SOLAMENT aquesta pòlissa només la podran contratar  per la OPCIÓ A o la OPCIÓ B .

SOL·LICITUD ASSEGURANÇA AMPLIADA
EXTRACTE CONDICIONS GENERALS I PARTICULARS PÒLISSA AMPLIADA DKV
Hem aconseguit una bona assegurança amb totes les dificultats fruït de l’alta sinistralitat i sense tenir que prohibir la contractació a cap afiliat/da, tot i això us encoratgem a fer un ús responsable d’ella de cara al futur.
La vigència acabarà el 31 de desembre del 2017.  Les altes rebudes cada setmana es regularitzaran al dilluns següent,  moment en el qual estaran donats d’alta, pagaran la mateixa prima pel període que resti de vigència.

EL PROTOCOL A SEGUIR EN CAS DE BAIXA ÉS:

En  cas d’ocurrència d’un sinistre garantit per aquesta pòlissa, el assegurat  té l’obligació de presenta a DKV Seguros , EN UN TERMINI MÀXIM DE 7 DIES, el corresponent  comunicat  mèdic de baixa oficial de la Seguretat Social (O entitat similar), els successius confirmació i el comunicat mèdic oficial d’alta, Així com els informes metges necessaris de manera que DKV tingui informació fefaent en la qual figuri degudament expressada: la data de baixa i d’alta, el diagnòstic definitiu, El tipus de contingència (comuna o professional). En cas de no aportar l’assegurat aquesta informació completa, DKV no abonarà cap indemnització.
S’haurà de presentar tota la documentació descrita anteriorment:
Al núm de fax 93 479 75 33.
O al correu electrònic   ampliadadefepol@dkvseguros.es

(MOLT IMPORTANT QUE EN L’ASSUMPTE DE L’EMAIL QUE ENVIEU AMB LA DOCUMENTACIÓ POSEU POLICIA LOCAL O VIGILANT DAVANT DEL NOM, PER TAL DE QUE S’AGILITZI LA TRAMITACIÓ)

Cobertures a l'afiliat - link PDF