ASSEGURANÇA BÀSICA PREVISORA (INCORPORADA EN QUOTA SINDICAL)

La forma de contractació és enviant un email al fepol@fepol.cat o bé trucant a la seu central del SAP-PL.

Aquesta pòlissa té les millors cobertures negociades específicament pels nostres afiliats/des, consulteu la resta d’assegurances  si cobreixen:

EXTRACTE CONDICIONS GENERALS I PARTICULARS PÒLISSA PREVISORA GENERAL

Hem renovat la pòlissa BÀSICA fins al 1 de gener del 2019 i hem mantingut la franquícia només als dos primers dies.

  • El fet de no cobrir els dos primers dies i fer-ho del 3r fins al 20è amb una indemnització de 16 euros diaris (288 euros per 20 dies de baixa) amb un límit de 38 dies de baixa, ens possibilita poder continuar oferint aquest producte sense que suposi un augment del preu.

SAP-PL ha apostat per una assegurança que cobreixi les baixes, que sigui solidària i que alhora compleixi amb la seva funció, és a dir, que indemnitzi els sinistres.

Actualment s’ha obert un mercat on les asseguradores estan oferint productes que poden semblar més atractius en quant a prestacions, però que tenen una solvència tècnica més que qüestionable i per això SAP-PL ha decidit  incorporar-la en quota, apostant per un producte, potser no tant atractiu però més segur.

EL PROTOCOL A SEGUIR EN CAS DE BAIXA ÉS:

TRAMITACIÓ DE BAIXES NO LABORALS ASSEGURANÇA BÀSICA PREVISORA

En  cas d’ocurrència d’un sinistre garantit per aquesta pòlissa, el assegurat  té l’obligació de comunicar a la correduria la baixaEN UN TERMINI MÀXIM DE 7 DIES. Tot i no disposar en aquell moment de l’alta mèdica.

Totes les comunicacions i la documentació relativa a les baixes mèdiques s’enviarà sempre;

Per contactar amb la correduria PontGrup:

Al núm de telf. 95 138 63 28 O al correu electrònic  fepol@pontgrup.com

657 000 409

En tot cas, com que hi ha companys i companyes que busquen alternatives que cobreixin les prestacions perdudes des del primer dia, per ser afiliats al SAP-PL podeu contractar-la a nivell individual.

ASSEGURANÇA  AMPLIADA GRUPO PACC

També podeu contractar de forma individual es una  pòlissa de l’asseguradora Lloyd’s que estarà en vigor a partir del 1 de gener de 2018  fins el 31 de desembre de 2018, que  cobrirà els tres primers dies de baixa, sempre i quan estigueu de baixa un mínim de 4 díes. (*)

Envieu la sol·licitud d’alta a fepol@fepol.cat

Les altes  de contractació d’aquesta assegurança ampliada es realitzaran mensualment, l’últim dia de aceptació d’altes pel mes següent és el dia 20, les que entrin amb posterioritat seran donats d’alta al mes següent. El preu de la prima serà igual durant tot l’any i no canviarà el període de vigència de la mateixa.

             SOL·LICITUD ASSEGURANÇA AMPLIADA

Els sinistres hauran de ser declarats en un termini màxim de 7 dies a partir de la data de baixa, igualment el termini màxim per presentar la documentació una vegada obtinguda les altes serà de 10 dies. Aquells sinistres que no compleixin aquests terminis no quedaran coberts.

Si falta alguna dada o document la nostra oficina ho requerirà directament a l’assegurat contactant per email i/o telèfon.

Una vegada rebuda tota la documentació juntament amb el part de sinistres es remetrà a l’asseguradora que confirmarà que és correcte i abonarà la indemnització en un termini no superior a 10 dies hàbils, informant per email tant a l’Afiliat com a la corredoria.

En cas de sinistre sempre s’haurà d’aportar els següents documents acreditatius:

.- Part de sinistre correctament emplenat (Clika aqui).

.- Part de baixa

.- Part d’alta (en cas de baixes superiors a 20 dies, no serà necessari el part d’alta)

.- Parts de confirmació setmanals

.- La companyia sol·licitarà la nòmina justificativa de la deducció de salari.

.- Número de compte de l’assegurat.

Tota la documentació indicada anteriorment serà enviada per correu electrònic a fepol@grupo- pacc.es

En cas que la baixa es produeixi a causa d’un accident, a part de l’anterior s’inclourà l’informe d’urgències.

El pagament de la prestació serà realitzat directament per l’asseguradora a l’assegurat.

En altres casos (sinistre de defunció o invalidesa) s’indicarà la documentació a aportar en cada cas.

EL PROTOCOL A SEGUIR EN CAS DE BAIXA ÉS:

En  cas d’ocurrència d’un sinistre garantit per aquesta pòlissa, el assegurat  té l’obligació de presenta a Grupo PACC Seguros , EN UN TERMINI MÀXIM DE 7 DIES, el corresponent  comunicat  mèdic de baixa oficial de la Seguretat Social (O entitat similar), els successius confirmació i el comunicat mèdic oficial d’alta, Així com els informes metges necessaris de manera que Grupo PACC tingui informació fefaent en la qual figuri degudament expressada: la data de baixa i d’alta, el diagnòstic definitiu, El tipus de contingència (comuna o professional). En cas de no aportar l’assegurat aquesta informació completa, Grupo PACC no abonarà cap indemnització.

S’haurà de presentar tota la documentació descrita anteriorment:

Al  correu electrònic  fepol@grupo- pacc.es 

Dubtes i incidències  a Grupo Pacc al tel. 957404866 ( Srta. Eva) de 9 a 15 hores, de dilluns a divendres.

(MOLT IMPORTANT QUE EN L’ASSUMPTE DE L’EMAIL QUE ENVIEU AMB LA DOCUMENTACIÓ POSEU POLICIA LOCAL O VIGILANT DAVANT DEL NOM, PER TAL DE QUE S’AGILITZI LA TRAMITACIÓ)

Cobertures a l'afiliat - link PDF