Pòlissa d’assegurança d’accidents

A banda de les assegurances privades que cadascú podeu tenir, els afiliats/des a la FEPOL (SAP, SEIME, SAP-PL), teniu contractada una altra pòlissa de mort per accident, ja sigui laboral més in itinere. Aquesta pòlissa està contractada amb l’asseguradora Generali.

El capital assegurat per aquest concepte és de:

· Igual o superior a un any, e inferior a dos anys d’afiliació: 6.000€.

· Igual o superior a dos any: 9.000€.

 


 

– Per mort en accident (tant si es produeix al moment de l’accident, o bé la mort es produeix en el termini de 2 anys després de l’accident).

– En cap cas tindran cobertura els accidents o seqüeles derivades del mateix, i ocorregudes amb anterioritat a la data d’efecte de la pòlissa.

– En cap cas serán objecte de cobertura, les malalties professionals.

 

Cobertures a l'afiliat - link PDF